Bunalımlı Çağ Ve Yaşlılık


evlilikYaş dönümüne ulaşmış olan erkek ve ka dinin geçirdiği fizyolojik değişiklikler, genellikle, cinsel isteklere karşı iradeli tutum almaya yönelik kaçınılmaz bir ev­rimin belirtileri olarak yorumlanır. “Bu­nalımlı çağ”daki cinsellik üstüne ve yaş­lı kişilerin cinsel etkinliği konusunda bu güne kadar pek az araştırma yapılmıştır.Bununla birlikte, Saint Louis kliniğinde yapılan ilk araştırmalar geleneksel inanç larla çelişme göstermemektedir. Bu araş tırmalar herşeyden önce toplumsal ya­şamın koşullandırdığı insan düş gücün­den çıkan kavramları yüceltmek için, “doğa” sözcüğünün gelişigüzel kullanıl­mış olduğunu göstermektedir. Bu araş­tırmalar sonucunda cinsel itilimlere.kar­şı kendini tutmanın çökkünlüğe yol aç­tığı ve yaşlılığı kesinlikle hızlandırdığı anlaşılmıştır. Belli bir yaşa gelen erkek­ler ve kadınlar kendilerine güvenleri ol­madığından cinsel yaşamdan kaçmaya yönelebilirler. Bu yaşlılık kompleksi di­riliğin hızla gerilemesine yol açar. Yaş dönümü sırasında cinsel fizyolojide de bozulmalar görülür. Ama bu bozukluk­lar uygun tedavi yöntemleriyle giderile­bilir. Tıbbi denetim altında kullanılan bazı ilâçların bu bakımdan çok etkili ol­dukları anlaşılmıştır. Bununla birlikte, olgun yaşın iyi yönlerinin iyimserlikle aranması, hiç kuşkusuz, geçmişe karşı özlem duymaktan çok daha olumlu bir tutum olur.

Organizmanın yaşlanması erkek cinsel­liğinde önemli değişikliklere yol açar. Penis çabuk sertleşip dikleşmez, erbezlerinin yükselme hareketi yavaşlar, hat­ta bazen erbezlerinde hiç bir hareket, hiç bir tepki görülmez. Cinsel doyuma ulaşmak için geçen bekleme süresi ol­dukça uzayabilir. Cinsel doyuma bir an önce ulaşma isteği gittikçe zayıflar. Bo­şalma sırasında çıkarılan meni sıvısı mik tan azaldığı gibi meni fışkırma gücü de düşer. Prostat kasılmaları kuvvetini yiti­rir. Cinsel doyum anı çok kısalır ve çö­zülme evresi penisin birkaç saniye için­de yumuşamasıyla son bulur. Bu değişrklikler erkekte de çoğu kez üzüntü uyandırır. Erkek kaçınılmaz bir cinsel güçsüzlüğün eşiğinde olduğunu anlar. Kendisi de, karısı da cinsel yaşamlarını kurtaracak hiç bir olanağın kalma­dığını ve dönüşü olmayan bir sonun be­lirtilerinin ortaya çıktığını sanırlar.Oysa Masters ye Johnson’a göre, bu de­ğişiklikler erkeğin cinsel arzusunu ve zevk yeteneklerini bozacak nitelik taşı­mamaktadırlar. Üstelik erkek, cinsel davranışının doğa yasalarına göre evrim geçirmesinden telâşa kapılmamalıdır. Tersine bu evrimin sonuçlarından eşi ve kendisi için yarar sağlamaya çalışmalı­dır. Yaşlı bir erkek için boşalma gereksinmesi önemini yitirmiştir. Ancak boşal­ma olmadan da cinsel birleşme bir zevk kaynağı olabilir. Bu durumda, erkekler ileri bir yaşa kadar haftada bir ya da iki kez cinsel birleşmede bulunabilirler; ancak, ayda bir veya iki kez boşalırlar. Cinsel organların bu şekilde etkinliğini sür­dürmesi de gerilemeyi önleyecek önem­li bir etken sayılır. Eğer erkekler içlerine kapanır ve cinsellikten kaçınırlarsa, cin­sel güçteki gerilemenin önü alınamaz. Altmışını geçen bazı erkekler, prostatın meni sıvısı çıkardığı andaki ilk kasılması sırasında, krampa benzer bir ağrı duyar­lar. Eğer doktor muayene sonunda bir hastalık belirtisine rastlamazsa, hormon ve vitamin tedavisini deneyererk bu bo­zukluğu giderebilir. Bununla birlikte, bu konuda tıbbın henüz yeteri kadar et­kili silâhlara sahip olmadığını belirtmek doğru olur. Ancak insan metabolizması üzerinde yapılmakta olan incelemelerin yakında kesin tedavi yöntemlerinin uy­gulanmasını olanaklı kılacağı umulmak­tadır. Olgun erkeğin fizyolojik süreçleri­nin yavaş işlemesi, kadın için bir avan­taj meydana getirir. Erkek mekanizma­sının ağır işlemesi kadına cinsel doyuma ulaşması için gereken zamanı sağlar.Kadın erkekteki bu gecikmeyi kendisine karşı bir sevgisizlik belirtisi olarak kabul etmemelidir.

Menopoz döneminden sonra, kadın da hormon tedavileriyle yavaşlatılabilecek ya da durdurulabilecek bir ruhsal deği­şim geçirir. Erkek için olduğu gibi, kadın için de sorun, belli bir yaşı geçtik­ten sonra cinselliğin gereksiz olduğu yo­lundaki önyargıyı yenebilmektir.

Her iki eşin karşılıklı anlaşmasına daya­nan ve yine birbirlerinin doyumunu sak­layan cinsel ilginin çoğu kez güvenilir bir uyarıcı olduğunu kadınlar belki de bilmemektedirler. Yaşlı kadınlar, meno­pozdan sonra bile, iyimser ve çekici ol­mayı denemelidirler. Kadının cinsel ilgi­si yıllar geçtikçe elbette biçim değiştire­cektir, ama aynı zamanda sıcak sevgiye dayanan yeni bir değer de kazanabile­cektir.

Kadında âdetin kesilmesiyle ortaya çı­kan fizyolojik değişiklikler kötüye yorulmamalıdır; aksine kadın bunlara egemen olmağa çalışmalıdır. Menopozdan sonra, tıpkı erkekte oldu­ğu gibi, kadında da cinsel doyum duyumu ağrılı bir krampa dönüşebilir. Bu sa­kıncalı durum hormon tedavisini gerek­tirebilir. Gerçekte, cinsel etkinliğin ileri bir yaşa kadar uzatılması, kadının cinsel organlarnın güçten düşmesine karşı et­kili bir panzehir niteliği taşır. Cinsel etkinliğe karşı çıkmayan bir ka­dında doku eskimesi oldukça gecikir. Böylece, dişiliğini kullanan kadın ileri bir yaşa kadar gençliğini koruyabilir. Bu kadınlarda, doku ve organizma eskime­si ancak altmış yaşından sonra başlar. Eğer bunun tersi bir durum görülürse, erken başlayan doku çökmesi hormon te­davileriyle durdurulabilir. Saint Louis cinselbilimcileri, cinsel yaşamı sürdür­meyi “uygunsuzluk” sayan birçok yaşlı kadını kocalarının isteği üzerine tedavi etmişler ve başarılı sonuçlar elde etmiş­lerdir. Kocalarının isteğiyle Saint Louis’ ye gelen bu kadınlardan birçoğu, otuz yıldır “evlilik görevi” diye yaptıkları şe­yin bir zevk kaynağı olduğunu anlamış­lardır.

Başka alanlarda olduğu gibi, bu alanda da, iyimserlik önemli bir etkendir; en karamsarlar bile, tedavi olma kararını ver­mekle çoğu kez iyileşmeye doğru ilk adı­mı atmış olurlar.

Gerçekten de başka konularda olduğu gibi, cinsel konularda da tedaviye giden yolun ilk adımı, tedavi olma kararıdır.

Reklamlar

110 Yanıt

 1. yaşlılıktan allaha sığınırım

 2. scarring. the best way to decide which

  of these products to try is to search for actual customer reviews, or testimonials, on the internet. don’t, however, get your hopes up that these types of products can have much of an impact on severe scarring because you will probably

 3. minutes” or “wow, i didn’t know this”

  but just didn’t feel like typing down a comment. now imagine that that was your blog, and that all those reactions just went unnoticed.when writing your post, try to be controversial, to a point. try to make the reader think “i

 4. headline analyzer will tell you just how

  emotional you’ve made your headline. and if you have a low score, you can tweak it, until you got it right. use as few words as possible, but enough to make room for both intellectual as well as more emotional words.

 5. want to get the most out of

  your blogging, keep reading.follow these proven methods for writing great blog posts:1. write for the readers. a good blog post will be written for the people reading it. what do they want to learn about? what are some things you could

 6. of confidence, just as the most skilled

  blogger can fail without any – so practice being a thought leader, and don’t let anyone get in the way of your goals.overall, building a blogging reputation is easy and will come naturally if you work on the little things. first

 7. or mom would love does not work!

  express your thoughts but express them to be understood and by doing so you can even improve your content quality. this may involve not only trying to learn how to ‘transfer’ your thoughts into writing but also with simple wording!successful blog

 8. it is also writing.another comment i’ve heard

  from authors is, “it doesn’t really matter how good or bad the book is because if it’s marketed well, it will sell.” sadly, there is some truth in that statement. numerous books have become bestsellers because they were marketed well, but

 9. some nice income streams.here’s a new one

  if you look into, you can add your blog to kindle. your blog can be published on kindle and it is very possible you can create some income through this means as well.this way someone can subscribe to your blog through

 10. Official Regenerative Institute Vimeo Channel.

  The Regenerative Leadership Institute is the nation’s sustainable living, leadership and permaculture design school. We reconnect people with nature, remembering our collective heritage and creating a beautiful, thriving future. Join us and let’s cha…

 11. placed upon that website. blogs are usually

  articles or helpful posts as related to the topic of the block. forums are usually more diverse and as they cover a larger range of topics geared to a larger community.why should you be using blogs and forums for traffic for

 12. in a way that people can navigate

  easily – use italics and bolding for phrases that you deem important – use images to break up text-heavy blog posts – write shorter paragraphs7) show personality. i really write the way that i talk. i’m not trying to impress anyone.

 13. a great movie, and your good friend

  asked you what happened in it. you probably will not recite word for word what happened in the movie because first, it would be difficult to do so (unless you have a photographic memory), and second, it would be a boring

 14. of your time while at home and

  make it more productive and profitable at the same time.ebay – not everyone is aware of the fact that you can actually earn money from ebay. for some people, this is just a place where they can buy stuffs at lower

 15. local keyword to facilitate your search. if

  you live cape town, do a search for “cape town audio visual company” if you’re in the bay region of la, look for “home cinema consultants bay area”.it’s unlikely you’ll get a perfect set of results back, but it should throw

 16. log in with your gmail account. (if

  you do not possess a gmail account, then you should click the sign up button). after signing in you give a new heading for your new blog. the heading should be absolutely relevant to your content. i suggest you start your

 17. back to go to the third world

  for cheap articles but many of these were low quality and demanded editing before they were suitable to use. freelance writing customers don’t want this, why would you pay for an article that you have to waste time editing? the whole

 18. that’s search engine friendly. that means you’ll

  get a ton of traffic organically straight from the search engines when people type in the words that are in the title of your blog. this will ensure that you never have to pay for traffic!so how should you go about

 19. of knowledge i gained into strengthening my

  ability to write compelling materials.to put the title “writer” on a resume, suggest you need to be more than someone who has started their own blog. despite the fact that i have a ghostwriting tips blog, it isn’t this blog that

 20. that google is very strict and has

  quite a few ways to tell if you are trying to mess with the system and get fraudulent clicks. so be very careful when you work with google.3. other adssometimes your blog will get popular enough that you will be asked

 21. to back it up can sometimes negatively

  effect your chances of employment. writing samples that might contain small errors in structure, grammar or punctuation might also rub your potential employer the wrong way, so make sure to comb through every aspect of any writing sample you submit.you…

 22. endless possibilities available out there for you

  to discover and create. never be afraid to re-invent yourself and revamp your style, you can always find you’re inside voice if you look hard enough it is down the trying to escape. setting a routine writing schedule is always a

 23. you have a good social media marketing

  strategy. this is all about engaging with your customers and the public in general using such popular platforms like twitter and facebook. the best way to do this is by assigning this task to one of your employees, preferably someone with

 24. point across. writing a blog post doesn’t

  have to be a difficult thing to accomplish. just remember that if the information is helpful, chances are that people could benefit from it.conduct an interview with an expert in your niche. there is no better way to establish credibility than

 25. the ministry of internet censorship. please consider

  all this and think on it. till date the best way of website optimization is effective article submission to different directories. it will not only give high website ranking to the site in the result pages of the search engines but

 26. one downpour of rain. hockney was alert

  to the moment the blossom would appear. he called it action week. he would instantly be out to paint with urgency. so must story-writers capture the opportunity that the creative imagination presents – whether that be a thought that comes during

 27. Official Regenerative Institute Vimeo Channel.

  The Regenerative Leadership Institute is the nation’s sustainable living, leadership and permaculture design school. We reconnect people with nature, remembering our collective heritage and creating a beautiful, thriving future. Join us and let’s cha…

 28. of the best ideas anyone can do

  if they want to make money online easy. if you have already traditional store that you want to expand online or if you have some stuffs in your house you want to convert into cash, then selling on ebay is the

 29. an idea what needs polishing in order

  to beat the competition.how to become famousbecoming famous gives you recognition and status. furthermore, you gain influence to determine the course of different efforts. you can achieve fame through many avenues. that explains why there are famous ac…

 30. part of successful reporting. part of the

  aim of your college program will be to educate you on the standards upheld in this community and how you can adhere to them also.the impact news has on society is far-reaching. in fact, many people watch news broadcasts religiously, and

 31. Official Regenerative Institute Vimeo Channel.

  The Regenerative Leadership Institute is the nation’s sustainable living, leadership and permaculture design school. We reconnect people with nature, remembering our collective heritage and creating a beautiful, thriving future. Join us and let’s cha…

 32. the ability to ideate. you may find

  it difficult to devote yourself completely to content writing or creative writing as your mental space is taken over by personal worries.colleagues in your workplace may be sympathetic in the beginning. but if these personal worries are taking a lifeti…

 33. to examine the action reaction style of

  writing, as we all know there is a consequence to every action that you or your subject does. you can introduce fun ideas in your blog like how does peer pressure affect that way that you would normally make a rational

 34. about and you are an expert on

  a particular subject. you can break your posts down into series like part 1, part 2 etc. you can successfully build anticipation for your audience so they can catch that next part of the series once you complete it and post

 35. Official Regenerative Institute Vimeo Channel.

  The Regenerative Leadership Institute is the nation’s sustainable living, leadership and permaculture design school. We reconnect people with nature, remembering our collective heritage and creating a beautiful, thriving future. Join us and let’s cha…

 36. many selections about how to set up

  your blog post, including choosing your blogging service. a blogging service could be the software that will help you turn your writing in to a website that can be very easily navigated and used by visitors from around the globe.there’s two

 37. must adhere to certain do’s and don’ts.

  these are essentially important aspects of article writing that must be followed in order to ensure an audience that stays interested.do’s of a good article* what do people want to read about? you must make sure that the article you write

 38. the series once you complete it and

  post it. it’s kinda like a cliffhanger or a teaser and you can tell you readers the topic of the next part of your series while they are reading the current one.get some video in therethis idea stands on the shoulder

 39. money.sadly, making money with a blog isn’t

  as easy as it is made to sound. it’s not difficult at all to sign up with blogger, and start a free blog – just fill out a simple form, and choose the template you like best. the part people don’t

 40. the web who indirectly have control.so the

  way people have used the web has dictated to a large extent how they enter and leave your sales funnel. a note of caution here. there’s a myth among people that sales and marketing starts when a prospect reaches your site

 41. lacking protein and by having a protein

  shake you are adding much needed protein which your body then turns into energy. the serving size is about 2 scoops of whey protein and you are welcome to add a banana in there as well.dried fruit & nuts: another great

 42. had no first-hand experience with blogging, back

  then i was active blog reader and commenter and already knew a couple of the big names in the blogosphere. i never imagined i would be able to build a community of thousands of readers, who i interact with every day.back

 43. however. doesn’t the idea of profiting and

  having a good time sound nice?when you make a choice about your blogging projects, consider the way you feel about the niches. go beyond simply getting rid of options that are patently unappealing. actively search out ideas that match your personal

 44. the book to give as gifts.i’ve experienced

  this kind of “word-of-mouth buzz” myself recently with the bestselling book “the help.” the publisher may have spent a lot of money to market it, but honestly, i don’t recall having seen a single advertisement for it. i heard about it

 45. lot of money to spend paying someone

  to write your articles i can help you. with a little practice and the right tools it really is easier than you think.writing every day is important even if you don’t submit everything to the online article directories. when you are

 46. at the same time, i tend to

  remember the information better and i bookmark that site to either come back to or i subscribe to the rss feed so i don’t miss anything.once i have subscribed to the blog feed, unless they lose their way and start burying

 47. is right for you outline your article

  as follows: 2-3 sentence paragraph overview of your topic different forms of exercise based on lifestyle such as walking, running, lifting weights, swimming, or yoga, and whether or not the reader is a single parent of very young children, stay at

 48. continuous work in progress and seldom that

  a blogger can find the right look for his blog on his first try.the best thing to do is create your own theme, or if you are not skilled in web design, hire someone who can. this way you can include

 49. key for it to be enabled and

  you will need to register with akismet to get a key. it used to be available from wordpress.org but unfortunately they have stopped doing that. [essential]2. contact form 7 – great plugin this, adds a contact form (if you hadn’t already

 50. to come up with ideasit happens quite

  frequently that you have a brilliant idea but you cannot get adequate information for supporting that idea. the best suggestion is to leave that article for a few days because forcing yourself to come up with more ideas will not yield

 51. the screen. if you want readers to

  explore your website or blog, you can add various links to previously published articles.increasing the readability of your blog posts will help you gain new visitors and build a solid audience. make a note of the points you wish to cover

 52. there are two main important debates with

  the blogger or wordpress issue. the first is the domain name. with wordpress, you can purchase your own domain, and it can be whatever you want. with blogger, your domain will have the word “blogspot” as in yourdomain.blogspot.com.the second issue is

 53. of words as possible. read your posts

  out loud before your publish them. take out words that you don’t need.10) call to action. you really want to know the path that you want the reader to take when you are formatting your blog posts. do you want them

 54. work with people who are good at

  doing what they can’t do and add them to their team. it amazes me how many people say they want to make money with their blog, but they don’t subscribe and/or follow other successful people. also look for successful people in

 55. papers and projects will reflect your writing

  knowledge.your english composition course will teach you to organize your ideas in a format that best presents your point of view. you will learn to compose a document that smoothly flows from introduction to conclusion using good grammar with appropri…

 56. discover and create. never be afraid to

  re-invent yourself and revamp your style, you can always find you’re inside voice if you look hard enough it is down the trying to escape. setting a routine writing schedule is always a good idea and then sticking to it will

 57. your thoughts and feelings to practically the

  whole world. it can be one of the ways to make money fast. develop your blog into something worthwhile which will be a popular resource for specific groups of people. before you know it, companies will be begging you to provide

 58. mind the people who are attached with

  your company while writing blog. those people can be your customers, vendors, and employees. the purpose to keep them in mind is to let them know what your company thinks of them through blogs.ii) remain honest what you say to your

 59. google and yahoo. this is useful for

  people who are using the blog as a website for marketing the products and services of their companies. introductionblogging is very much popular these days. people adore writing about everything they face every day and share their experience with other…

 60. managers recognize that delegation is necessary in

  all things, and contracting out this part of your business may be a very smart move.4. the blog isn’t a priority.your blog may only be an add onto your main site, something else to help boost the visits to your site.again,

 61. is very important that you don’t try

  to apply too early.in order to ensure that your blog is of sufficient quality to be accepted into the google adsense program, you must find an interesting topic which will draw readers, and also a good angle for such topic. it

 62. use. you may use each kind of

  blog for a time simply to see the one that you sense the most at ease with.if, however, you’re making use of your blog to make money possibly as an affiliate marketer or with the aid of adsense, you need to

 63. and subscribe to their rss so you

  are notified every time they make a post. look at their new posts and see if you can write something about the same thing. offer your own insights on what they are writing about and you should have some good content.the

 64. prom-bound children be able to break into

  the limousine’s liquor cabinet while they travel? which elegant automobile best will transport newlywed bride and groom from church to reception and from reception to honeymoon suite? will they enjoy the privacy they desperately want and need? a limou…

 65. of convincing people to click through to

  your website.write every daythe fastest way to improve your article writing skills is to write every day. practice your skills as a writer and never try to be perfect. being perfect will only hinder your ability to get things done. pick

 66. and illustrations, sometimes a tutorial or advertisement

  regarding a company, a product or a service.• digital advertising is a type of article marketing that uses the internet to display digital media content to cellular phones, tv and radio to post advertisements.• webzines, also known as e-zines…

 67. of your time while at home and

  make it more productive and profitable at the same time.ebay – not everyone is aware of the fact that you can actually earn money from ebay. for some people, this is just a place where they can buy stuffs at lower

 68. why they are not able to reach

  their target audience. blogs is a popular method by which people gather information, seek advice and or post comments on virtually any subject ranging from fitness to medicine to clothing etc. for example, when a person browses for information on a

 69. in how you layout your blog posts.

  to layout a good blog post it is important to think about how you want your post to look.photos – all images should be placed near the top of the post on the left or the right. this aligns your introductory

 70. traffic:post with personalityposts should not be drab

  and boring. posts must be engaging and something readers want to keep reading and come back for more. make sure to showcase personality even on a topic that doesn’t warrant much.personality should shine through in the titles, introduction, side notes…

 71. they just take their magic eraser and

  remove your post from the top of their serps (search engine results pages). how will they know that i was the one that copied and not the other way round? they will, trust me. it’s not worth losing your blog reputation

 72. work that benefits you and your company.

  if you’re thinking about starting a blog in order to earn a living online, the smartest thing you can do to ensure your success blogging is choosing the right title for your blog. but you might be wondering what elements make

 73. topic, i don’t need to know it.

  unnecessary information can include where you live, all the places you have lived, how many children you have, your marital status, why you haven’t published anything yet, anything personal like your divorce, how long you have been writing, your relig…

 74. now directly owns blogger, this step could

  not be easier. you can apply for an adsense account directly from the blogger interface. considering the amount of “get rick quick with zero work” stories online, it is no surprise that more and more people are looking to put a

 75. have many blogs to view. it does

  not matter if you only have about 1 or 2 blogs to visit, but what will happen if you have more than 20? with the invention of rss, the whole process had changed. nowadays, after joining the rss subscribers for a

 76. this was the result of shoddy work

  on the part of the publisher or faulkner’s choice of style. whatever the reason, this slowed down many readers until they got used to the technique.various writers have used the same style, and other than the word “can’t,” which can be

 77. they should look out for writers to

  finish their tasks.however, you will find that the writers around you will ask you for such a high price that, most of the time, you either keep the writings pending or you simply do a rough write up which definitely is

 78. in conclusion, don’t use lists too frequently.

  contingent on the style of your list (lists can be resource overviews as well), it’s possibly a simple article to compose a weblog.all through the course of data mining, you might have gathered a impressive amount of materials. collecting these (doesn…

 79. other graduation course, which is minimum 50%

  marks in 10th and 12th grade. but, there is one more thing which is to be considered as well and that is the marks in subjects such as physics, chemistry and mathematics, as a student getting 50% percentage in his 12th

 80. be the volume of writing you’ll be

  able to produce.a good writing retreat will have all the elements that can completely rejuvenate your life and help you pursue your writing dreams. church sites and mei love to build church sites. church websites, christian websites, christian organisa…

 81. go broke. here’s another traffic strategy:2) viral

  marketingthis can be done with a simple free ebook. create a 50-100 page ebook, and offer it for free on your blog. include your product and affiliate links in it, and tell people that they have your permission to distribute your

 82. is, there seems to a common pattern

  on how to make solar panels. depending on the kind of materials used in the making of the energy frames, you can come up and make money with the following form such as the:amorphous silicon panelthis class has the lowest electricity

 83. into several objectives. all the objectives need

  to be completed for the aim to be completed.your research work and thesis writing is the same. the aim is to successfully complete your research project. there will be many objectives, but they’ll all link to the aim and contribute to

 84. your blog faster if your blog contain

  different content which is very helpful to the visitors.some of the most successful blogs have very narrowly defined readership. writing for a niche audience, who often won’t have many other specialist media outlets, makes it easier to attract readers…

 85. an essay in your college or school.

  only thing you have to do is to understand certain tips for content writing. you should have the skill of shortening the sentences to the level that readers can find it easy to read them and also captivating. while reading the

 86. can use which can help generate traffic

  to your blog:1. write quality contentif you want people to read your blog then your content needs to be very good. a short blog post which delivers no value won’t have people reading your blog.in addition, it is very unlikely that

 87. know how to write content optimized for

  your target keywords.blog writing is a popular choice nowadays for businesses to make their presence more powerful online.blog writing can be used to:* increase inbound links to your website * turn the site visitors into actual customers. * provide uni…

 88. regularly. do not get stressed out that

  every post has to be a masterpiece. the key thing is to get it out and keep your blog fresh.a voracious appetite for newsto keep your blog fresh and up to date with great content means that you need to find

 89. saying guest bloggers wanted. there are also

  a few websites where you can request guest bloggers. do a google search you’ll find them easily enough.guest blogging is an excellent way of easing the burden but be careful, always screen the articles before you publish them. one bad article

 90. 0 to 10 that measures a site’s

  worth in the eyes of google. it’s based on a million different super-secret factors that google will take with it to the grave. a higher number is better.you can check out a site’s rank at google’s pagerank checker. put in the

 91. your keywords more than twice for every

  100 words. no matter how good your website/blog looks no-one’s gonna stay on the page for long or come back if the content is up to scratch, the best way to write content is to remember that quality beats quantity, a

 92. the most common blogging platforms people chose

  to use today though are either blogspot or wordpress.advantages of wordpress:the advantages offered by the wordpress blogging platform are far too many to be fully discussed in this short article. i shall only mention a couple of my favourite reasons h…

 93. you should always keep in mind is

  that web visitors will be attracted to your site depending on the quality of content you provide. therefore, decide on what to write and how to go about it. creativity is very important, because you must write posts that will grab

 94. your content because such images are known

  to generate quality traffic.do not keep your readers waiting bloggers love to find new contents every time they visit the web. it is therefore very important to write quality articles regularly to generate and keep the interest of your prospects. keepi…

 95. continue over time. that’s why it’s best

  to choose a subject that you can write about in an expert way.don’t feel intimidated by the process. this is your creation. remember that! things can always be altered as you go.also, before you start blogging start off by creation a

 96. market your blog (or website) online.now that

  you know your options, find out more about the option you like best, and start to get paid to work at home. writing good content for your website blog is a must. not only does it please google and help with

 97. money as a blogger through other meansthere

  are many more other ways to earn money through your blog, such as selling ebooks, selling merchandises, selling ad spaces on your blog, and even becoming a professional blogger by selling your services. making money as a blogger is very easy

 98. not compatible with windows. typepad and movable

  type blog systems are some that offers free services. blogger.com is free and yahoo! small business has different options that you can select from.content- you must always add a blog post once every week or more when you start. remember frequency

 99. out your ideas?*are you using links in

  each article and keywords?these four questions will truly help you understand if you need to do any retooling. remember, you want a sporty dependable vehicle not a porsche. although porsches look nice, they can be expensive and a luxury…not a necessi…

 100. of niche selection, but hopefully this article

  has given you a brief introduction into what you should be blogging about if you want to make money – there has to be an online demand for the subject, and it has to be a demand that buys stuff. while

 101. all you have to do is to

  send the email to the blog address and the message is posted on the blog.to make money with a blog you need to have just two things: products to sell to your readers, and finally you need the readers themselves to

 102. fastest way too. will you get rich?

  not instantly, but you will certainly earn extra to pay for your grocery or bills.knowing how to make money fast will lead you to a lot of freelance jobs online: writing, blogging, web design, translation, etc. depending on your skill, you

 103. advertisements. blogs have evolved from online diaries

  to profitable websites. of course, personal accounts of people and the word of mouth is a powerful strategy in advertising, thus many advertisers are also willing to pay blog owners for an ad space or for a promotional blog entry.with a

 104. whatever the reason might be, it is

  hard for professionals to find time to write a business plan or a project proposal or anything else all by themselves. so, it is definitely a good idea if you can manage to get someone else to write for you.why should

 105. will be posting your article. the key

  here is you need a well-written and highly interesting write up. get a press release writing service to write it for you if you are not a skilled writer yourself.so there you go. these are four of the basic and yet

 106. article that you respect, link to it,

  and get the ping back / track back urls to your blog post digg your own articles pick a few forums with high page rank, setup a nice profile with links to your blog and post in those forums syndicate your

 107. and how the piece will give me

  the most leverage with my different marketing processes.this also lets me edit and adapt a completed article into various formats which can fit different mediums and venues. i can rearrange paragraph order, delete sections, add sentences, add whole par…

 108. to go out with them. if you

  have kids, you have to let them know that you are going out with other men. you have to let them understand that you and their dad no longer have feelings for each other. you need to make sure that they

 109. to promote you into a buyer. 3.

  once a buyer, my intent is to convert you into a repeat customer.without question, i also wrote this to give you something you’d find valuable. after all, that is the linchpin of the whole deal, isn’t it?as you can probably tell,

 110. a book, you can’t define the writing

  as the horse and the marketing as the cart. if anything, it’s probably the other way around-the marketing is what pulls the book, what brings it out into the public eye. but an even better analogy is an automobile. an automobile

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: